Podmínky použití

1. Úvodní ustanovení

1.1. AML system software, s.r.o., jako poskytovatel je vykonavatelem majetkových autorských práv k počítačovému programu nazvanému „AMLsystem“. Software je v současné době umístěn na webových stránkách www.amlsystem.com.

1.2. Klient jako nabyvatel je povinnou osobou ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“).

1.3. Software je vhodný pro použití jako systém, který slouží jako doplněk pro provádění scoringu klientů pro interní potřeby nabyvatele (dále jen „interní scoring“), a který a dále umožňuje provádět identifikaci klientů nabyvatele dle ustanovení § 7 AML zákona a jejich kontrolu ve smyslu ustanovení §9 AML zákona (dále též jen „AML kontrola“). Software však nenahrazuje provádění těchto činností ze strany nabyvatele.

1.4. Software je poskytován nabyvatelivýlučně pro užití na serveru poskytovatele (tj. formou software as a service), kdy poskytovatel taktéž zajišťuje instalaci, hosting a provoz software.

1.5. Poskytovatel nabyvateli poskytne oprávnění k výkonu práva užít software (licenci), a to způsoby a v rozsahu stanoveném v samostatné smlouvě.

1.6. Poskytovatel zajistí pro nabyvatele provoz software na serveru (hostingové služby), a to za podmínek stanovených v samostatné smlouvě.

1.7. Nabyvatel poskytne poskytovateli nezbytnou součinnost k plnění jeho povinností podle smlouvy a za poskytnutí licence k software a dále za poskytování hostingových služeb  bude platit poskytovateli odměnu, a to ve výši a za podmínek stanovených ve smlouvě.

2. Užití Software nabyvatelem

2.1. Uživatelská dokumentace software tvoří přílohu smlouvy. Nabyvatel při užití software postupuje v souladu s uživatelskou dokumentací a v souladu s pokyny, se kterými byl nabyvatel seznámen formou školení či instruktáže, včetně dodržování systému přístupových práv k software. Nabyvatel může provádět uživatelské nastavení software.

2.2. Nabyvatel bere na vědomí, že software je chráněn autorským právem.

3. Ochrana důvěrných informací

3.1. Za důvěrné se považují všechny informace o ekonomických a právních podmínkách smlouvy mezi poskytovatelem a nabyvatelem, a dále všechny informace, o kterých se smluvní strany dozvěděly v souvislosti s plněním smlouvy. Za důvěrné informace se dále považují jakákoli data či jiné výstupy získané nabyvatelem s využitím software.

4. Specifikace software

4.1. Software představuje technický prostředek pro provádění interního scoringu a pro provádění AML kontroly

4.2. Software představuje pouze technický prostředek pro její provádění (tj. zejména prostředek pro správu a administraci procesů a dat); identifikaci a kontrolu klienta ve smyslu AML zákona však v plném rozsahu provádí sám nabyvatel. Za tímto účelem je software upraven podle pokynů nabyvatele tak, aby odpovídal povinnostem a závazným postupům pro provádění identifikace a kontroly klienta vyplývajícím nabyvateli z právních předpisů (zejména z AML zákona) a z interních předpisů nabyvatele.

Software slouží primárně jako doplněk pro provádění interního skóringu klientů nabyvatele, a že v žádném rozsahu nenahrazuje identifikaci a/nebo kontrolu klienta ve smyslu AML zákona (AML kontrolu).

4.3. Software představuje technický prostředek pro provádění interního skóringu a realizaci AML kontrol.

4.4. Nabyvatel bere na vědomí, že jakékoli rozhodnutí v souvislosti s poskytováním svých služeb či produktů klientům, včetně provádění identifikace a kontroly klienta dle AML zákona a souvisejících procesů, činí výlučně nabyvatel na svou vlastní odpovědnost, přičemž jakékoli údaje či jiné výstupy získané s využitím software mohou sloužit pouze jako podpůrné podklady pro takové rozhodnutí nabyvatele. Nabyvatel v této souvislosti bere na vědomí, že údaje či jiné výstupy získané s využitím software by neměly být nikdy hodnoceny samostatně, ale vždy v rámci komplexních rozhodovacích procesů nabyvatele.

4.5. Pro účely provedení interního scoringu a AML kontroly budou dále vyžadována následující data (data na vstupu):

4.7. Interní scoring:

4.7.1. jméno a příjmení;

4.7.2. datum narození;

4.7.3. email;

4.7.4. telefon.

4.7.5. Místo a země narození

4.7.6. Adresa trvalého/přechodného pobytu

4.7.7. Státní občanství

4.8. AML Kontrola:

4.8.1. identifikační údaje ve smyslu ustanovení § 5 AML zákona;

4.8.2. sken průkazu totožnosti ve smyslu ustanovení § 4 AML zákona a případně též podpůrného dokladu totožnosti či jiných dokladů totožnosti (pokud je relevantní);

4.8.3. informace o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu;

4.8.4. informace o vlastnické a řídící struktuře klienta a jeho skutečném majiteli (pokud je relevantní);

4.8.5. Informace o sídle společnosti, případně jiných sídlech poboček a provozoven

4.8.6. informace o zdroji peněžních prostředků klienta a o jeho majetku, kterého se týká obchod nebo obchodní vztah;

4.8.7. informace o tom, zda je klient politicky exponovanou osobou ve smyslu AML zákona, a případně též informace o původu jeho majetku.

4.8.8. Informace o tom, zda se klient nachází v sankčních seznamech.